Welkom in onze shop.

Via deze shop kunt u alleen onderzoeken bestellen.
Voor vragen kunt u altijd contact opnemen via het contactformulier of per telefoon: 076-5032430.
 
Klik hier om naar de shop te gaan


Voor producten kunt u terecht op www.bestpreventshop.com


MediCas B.V. Betalingsvoorwaarden


MediCas B.V. Postbus 6537 4802 HM Breda

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en leveringen verricht door ieder persoon- natuurlijk of rechtspersoon- die werkzaam is bij Prevent Care Woonbiologie en die aangesloten is bij MediCas. Deze voorwaarden zijn voorafgaand aan de levering en/of dienst aan de cliënt kenbaar gemaakt.
 2. De kosten van levering en/of dienst aan minderjarigen, die niet het oordeel des onderscheids hebben, worden in rekening gebracht aan de wettelijke vertegenwoordigers. Bij minderjarigen, die de leeftijd van zestien jaren hebben bereikt, wordt geacht dit oordeel des onderscheids aanwezig te zijn en worden de kosten aan hen in rekening gebracht, tenzij de wettelijke vertegenwoordigers schriftelijk bevestigen dat zij de kosten voldoen.
 3. Conform de "Wet koop op afstand" bedraagt de bedenktermijn 7 werkdagen. Binnen deze termijn, die aanvangt een dag na de ontvangst van het geleverde product, kunt u het product zonder opgaaf van reden in de originele verpakking retourneren. Indien betaling heeft plaatsgevonden, zal deze betaling binnen 30 dagen na retournering van de producten, worden teruggestort.
 4. Indien de originele verpakking beschadigd is en dit niet veroorzaakt kan zijn door het transport, zullen de kosten hiervan in rekening worden gebracht, of in mindering worden gebracht op de creditering van de factuur.
 5. Retourzending geschiedt voor uw rekening.
 6. Vragen en/of reclames over in rekening gebrachte kosten kunnen slechts in behandeling worden genomen, wanneer deze gemotiveerd schriftelijk tot uiterlijk 15 dagen na dagtekening van de factuur worden ingediend bij Prevent Care Woonbiologie. Vragen en/of reclames ten aanzien van facturen welke zijn ingediend na de eerder genoemde termijn van 15 dagen worden niet meer in behandeling genomen. Alsdan worden de declaraties als tussen partijen juist en vaststaand aangemerkt. Vragen en/of reclames schorten de betalingsverplichtingen van de cliënt niet op.
 7. Alle betalingen dienen door de cliënt te geschieden binnen 15 dagen na dagtekening van de factuur. Voor het verzenden van herinneringen en aanmaningen mag per keer een bedrag van maximaal € 12,50 in rekening gebracht worden.
 8. Bij niet-betaling binnen 15 dagen na dagtekening van de factuur door de cliënt, is de cliënt zonder nadere aankondiging of ingebrekestelling in verzuim. De door cliënt verschuldigde rente over de hoofdsom vanaf de datum van verzuim tot aan de dag der algehele voldoening bedraagt 1,5% per maand of een gedeelte daarvan.
 9. Alle (buiten)gerechtelijke incassokosten welke gemaakt zijn ter verkrijging van de voldoening van de declaratie in dan wel buiten rechte komen voor rekening van cliënt. Indien de opdrachtgever consument is, worden incassokosten in rekening gebracht worden volgens de onderstaande tarieven (excl. BTW).
  • Minimumtarief € 40,-
  • 15% over eerste € 2.500,-
  • 10% over volgende € 2.500,-
  • 5% over volgende € 5.000,-
  • 1% over de volgende € 190.000,-
  • 0,5% over het meerdere van de hoofdsom met een maximum van € 6.775,-
 10. Indien de opdrachtgever een rechtspersoon is, of een natuurlijk persoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf wordt aanspraak gemaakt op buitengerechtelijke incassokosten van 15% van de verschuldigde hoofdsom, met een minimum van € 75,-.

Prevent Care Woonbiologie
Richard Bruijne
Harpdreef 50
4876 ZZ Etten-Leur


T: 076-5032430
Contact

 
   

 

 
Uw Privacy in overeenstemming met de AVG.

 

 
^ Naar boven